sivu  1 /  6

 

TANGO ARGENTINO  /  TERMEJÄ                  6.3.2007 / Tapio Hiilosmaa

 

 

abrazo                                 tangon suljettu tanssiote, syleily

 

adelante                             eteenpäin

 

adorno                                koristelu

Vapaan jalan koristeenomainen liike, jolla tanssija demonstroi taitojaan ja/tai tulkitsee musiikkia.  kts. rulo

 

americano                          Askel, jonka tanssipari ottaa eteenpäin (siis keskenään

samaan suuntaan) samanaikaisesti lantiot rinnakkain sisemmillä jaloilla.

 

arrastre                              laahata (jalkaa)

Ottaa askel tanssipartnerin kanssa yhtäaikaisesti siten, että askelta ottavien jalkojen jalkaterät ovat kiinni toisissaan ainakin osan askeleen pituutta antaen vaikutelman, että toinen siirtää toisen jalkaa.  kts. barrida

 

atras                                   taaksepäin

 

barrida                                lakaisu, tangossa: jalan ”siirtäminen”

Askel, jonka seuraaja ottaa sivulle, taakse tai eteen kummalla hyvänsä jalalla siten, että viejän jalkaterä (tanssikenkä) on koko askeleen matkan kiinni seuraajan jalkaterässä (tanssikengässä) antaen vaikutelman, jossa viejä tai seuraaja siirtää tanssipartnerin jalan paikasta toiseen. Se kumpi näyttää jalan siirtäjältä riippuu siitä, kumman jalkaterä on liikkeen suuntaan Askel, jonka seuraaja ottaa sivulle, taakse tai eteen kummalla hyvänsä jalalla siten, että viejän jalkaterä (tanssikenkä) on koko askeleen matkan kiinni seuraajan jalkaterässä (tanssikengässä) antaen vaikutelman, jossa viejä tai seuraaja siirtää tanssipartnerin jalan paikasta toiseen. Se kumpi näyttää jalan siirtäjältä riippuu siitä, kumman jalkaterä on liikkeen suuntaan nähden  takana. Molemmissa tapauksissa viejän ylävartalo-ohjaus saa aikaan seuraajan askeleen eli ”jalan siirtymisen”.

 

boleo  (voleo)                     lyönti tai potku takaisin suoraan ilmasta (esim. pallopeleissä)

Tarkoittaa tangossa omien polvien ollessa yhdessä vapaan jalan säären heilahdusta, joka on seurausta aloitetun askeleen suunnan muuttamisesta vastakkaiseksi juuri ennen painon siirtymistä askelta ottavalle jalalle.

-         etu-boleo syntyy lukkoon , ts. oman tukijalan toiselle puolelle, ohjatun taakse otettavan askeleen suunnan muutoksen seurauksena 

-         taka-boleo syntyy normaalin (tukijalan omalle puolelle) ohjatun taakse otettavan (tavallisesti taka-ocho-) askeleen suunnan muutoksen seurauksena

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  sivu  2 /  6

 

cadencia                             Suljetussa otteessa molempien omat polvet yhdessä otettu askelpari tai useampi askelpari siten, että vaihdetaan painoa jalalta toiselle ja tavallisesti samalla kiertäen askelta vastapäivään. Tätä käytetään mm. ahtaassa tanssitilassa tanssisuunnan muuttamiseen.

                                            Termiä käytetään myös painon siirtämisestä jalalta toiselle ennen tanssin aloittamista, jolla viejä viestittää seuraajalle, mihin rytmiin hän aikoo aloittaa tanssin, ja myös varmistaa, että seuraaja aloittaa viejän haluamalla jalalla.  

 

caida                                   pudotus

Askel, jonka viejä ottaa taakse kummalla hyvänsä jalalla, laskee painonsa taaemmalle jalalle ja pudottaa lantionsa alas siten, että polvet ovat yhdessä rinnakkain tai peräkkäin.

 

calesita                               karuselli, kts. carrusel   

 

cambio                                muutos, vaihto

-         cambio de frente = suunnan muutos 

-         cambio de parejas = (tanssi)partnerin vaihto

-         cambio de peso = painon vaihto (jalalta toiselle)

 

caminar                              kävellä

 

caminata                             kävely

 

carrusel   (calesita)            karuselli

Tangon tanssikuvio, jossa viejä pitää seuraajan painon selkeästi ylhäällä yhdellä (tavallisesti oikealla) jalalla ja kiertää itse seuraajan ympäri (tavallisesti vastapäivään takaperin kävellen) siten, että seuraaja pivotoi tukijalallaan, jotta viejän ja seuraajan ylävartalokontakti säilyy. Tanssikuvio tehdään tavallisesti suljetussa tanssiotteessa keskipisteen pysyessä koko ajan seuraajan tukijalalla.

 

colgada                               Tanssiparin suorittama pyörähdysliike tai -liikesarja, jossa pari nojaa toisistaan ulospäin vastakkaisiin suuntiin parin tukijalkojen jalkaterien ollessa yhdessä tai ainakin lähellä toisiaan. Seuraaja on selkeästi pois omasta tasapainostaan ja viejäkin käyttää oman  tasapainonsa sekä parin yhteisen tasapainon hallintaan seuraajan epätasapainoa. Colgada-pyörähdysliikkeen toteutusta edeltää usein partnerin ”jalansiirto” (barrida).

 

corrida                                tuplatempo”-askel, juosta 

Yksi tai useampia askelpareja, jotka tehdään kaksi kertaa nopeammassa (”tuplatempo”-) rytmissä kuin muut (hitaat) askeleet.

 

cortado                               katkaistu (askel tai pivot), kts. ocho cortado 

 

 

 

                                                                                                  sivu  3 /  6

 

crusado                               ”lukko”

Toinen jalka on ristitty toisen oman jalan eteen siten, että omien jalkojen nilkat tai polvet ovat yhdessä.

-         sistema crusado tarkoittaa tanssiparin samanaikaisten tanssiaskelten ottamista ”samannimisillä” (joko vasemmilla tai oikeilla) jaloilla.

-         sistema normal tarkoittaa tanssiparin samanaikaisten tanssiaskelten ottamista toistensa vastakkaisilla jaloilla.

 

cruzar                                 viedä tai ohjata (jalat) ristiin eli ”lukkoon” (ts. toinen jalka toisen oman jalan eteen tai taakse), ristiä

 

enrosque                            kiertää tai vääntäytyä spiraalin tavoin keskipisteen ympäri  Tarkoittaa tangossa viejän käyttämää tekniikkaa, jossa hän pivotoi tukijalkansa päällä vapaan jalan ollessa ”lukossa” tukijalan takana tai tukijalan edessä.

Viejä voi käyttää tätä tekniikkaa ohjatessaan seuraajaa tämän kiertäessä tanssiaskelin viejän ympäri kuten ”giro”:ssa.  kts. giro

 

gancho                                Gancho” tapahtuu tangossa  silloin, kun taaksepäin otettava tai viety tanssiaskel pysähtyy askelta ottavan jalan reiden törmätessä tanssiparin (kumman hyvänsä) jalan reiteen, jolloin askelta ottavan jalan sääri vielä jatkaa menosuuntaan (taakse)päin ja samalla heilahtaa rennosti ylöspäin tanssipartnerin reiden takana. 

 

giro  (molinete)                  pyöriminen, kiertäminen

                                            Giro”:lla  tarkoitetaan tavallisesti ”eteen, sivulle, taakse, sivulle, eteen, jne.” seuraajan ottamia tanssiaskeleita, joilla hän kiertää viejää tämän painon ollessa samalla akselilla tukijalallaan ja pivotoidessa samanaikaisesti sillä.

kts. enrosque

                                            Huomaa, että Argentiinan ulkopuolella käytetään myös termiä molinete tässä samassa merkityksessä.

 

lapiz                                    kynä tai puikko

Tarkoittaa tangossa viejän käyttämää tekniikkaa, jossa hän pivotoi tukijalkansa päällä vapaan jalan kengän kärjen ollessa paikallaan ja  osoittaessa lattiaa.

Viejä voi käyttää tätä tekniikkaa ohjatessaan seuraajaa tämän kiertäessä tanssiaskelin viejän ympäri kuten ”giro”:ssa.  kts. giro

 

lunfardo                              Buenos Airesin köyhälistön ja alamaailman käyttämä kieli. Pääasiassa italian ja espanjan kielisistä sanoista syntynyt slangi, jota on yleisesti käytetty argentiinalaisten tangojen sanoituksissa ja terminologiassa. 

 

media luna                          ”puolikuu” (tangon tanssikuvio)

 

 

 

                                                                                                  sivu  4 /  6

 

milonga                               Milonga on vanhempi musiikki- ja tanssilaji kuin tango, ja sitä pidetään jopa tangon ”äitinä”.

Milonga tarkoittaa nykyään paitsi musiikki- ja tanssilajia myös tangotanssiaisia, ts. sosiaalitansseja, joihin tullaan tanssimaan pääasiassa tai yksinomaan tangoa, milongaa ja tangovalssia.

                                            Toisin kuin tangoa milongaa pidetään iloisena tanssilajina. Sitä tanssitaan pääsääntöisesti askel per isku suoraan musiikkiin ja liikutaan pääsääntöisesti vastakkaisilla jaloilla. 

 

molinete                             pyörä, tuulimylly, kts. giro   

 

ocho                                    (kahdeksikko), kahdeksan

                                            Alun perin ”ocho  tangoterminä on tarkoittanut askelparia,  joka muodostaa numero kahdeksan (8) muotoisen kuvion. Sillä tarkoitetaan myös askeleita, joita tanssija (varsinkin seuraaja) ottaa omaan lantioonsa nähden suoraan eteenpäin tai suoraan taaksepäin siten, että jokaisen askeleen välissä on jonkin asteinen pivot, joka muuttaa aina seuraavan askeleen suunnan (ainakin hivenen) muuksi kuin edellisen askeleen suunta. Ocho-askeleessa tanssijan ylävartalo ja lantio ovat aina (ainakin hivenen) keskenään eri suunnissa, eivätkä tanssiparin lantiot ole koskaan keskenään suoraan

vastakkain. Huomaa, että vienti/seuranta tangotekniikassa kuitenkin edellyttää, että tanssiparin ylävartalot ovat koko ajan jokseenkin vastakkain.

                                            -    ocho adelante = etu-ocho

Etu-ocho:lla tarkoitetaan ocho-askeleita (kts. yllä), joita tanssija ottaa omaan lantioonsa nähden eteenpäin. 

-         ocho atras = taka-ocho

      Taka-ocho:lla tarkoitetaan ocho-askeleita (kts. yllä),

      joita tanssija ottaa omaan lantioonsa nähden taaksepäin.

-         ocho cortado = katkaistu ocho

Katkaistulla ocho:lla tarkoitetaan seuraajan etu- tai taka-ocho-askeleiden välissä tekemän pivotin odottamatonta ja yllättävää pysäyttämistä viejän toimesta ja seuraavan ocho-askeleen ohjaamista ja ottamista takaisin siihen suuntaan, josta tultiin, ts. etu- tai taka-ocho-askeleen muuttamisesta vastakkaiseksi.

 

parada                                pysäytys

Viejän oman jalkaterän ulko- tai sisäreunan vieminen kiinni seuraajan jalkaterään (eteen, taakse, ulko- tai sisäreunaan), ja samanaikaisesti seuraajan liikkeen pysyttäminen ylävartaloviennillä siten, että syntyy vaikutelma seuraajan liikkeen pysäyttämisestä viejän jalkaterällä.

 

paso                                    askel

 

pisar                                   astua

 

 

 

                                                                                                  sivu  5 /  6

 

rulo                                     kihara

Tanssijan (viejän tai seuraajan) painottoman, eli vapaan  jalan jalkaterällä (päkiällä) kevyesti koristeluna lattiaan piirretty ympyrä musiikkia tulkiten.  kts. adorno

 

sacada                                poistaminen, lähettää pois ja siirtyä tilalle

Tanssiaskel, joka suuntautuu tanssipartnerin ottaman tanssiaskeleen takana tulevan jalan (jalkaterän, nilkan, säären tai reiden eteen (seuraajan liikkeen suuntaan nähden), ja joka antaa vaikutelman ikään kuin tämä tanssiaskel eli sacada lähettäisi tanssipartnerin jalan pois. Sacada-askel otetaan tanssipartnerin ottaman askeleen linjan yli paitsi silloin, kun se otetaan tanssipartnerin jalkaterään kiinni.

Sacada-askel voidaan suunnata ja ajoittaa siten, että siitä syntyy, tai näyttää syntyvän, kevyt kostetus molempien joko jalkaterään, jalkapöytään, sääreen tai reiteen.

 

salida                                  mennä ulos, lähteä, aloittaa

Tarkoittaa tangossa aloitusta eli tanssiparin ottamia ensimmäisiä tanssiaskeleita kappaleen alussa.

 

sandwiche  (sanguchito)    voileipä

Tarkoittaa tangossa tanssiasentoa, jossa seuraajan painottoman jalan jalkaterä on (suljettuna) viejän molempien jalkojen jalkaterien välissä.

 

sentada                               istuminen, istuallaan olo

Tarkoittaa tangossa tanssiasentoa, jossa seuraaja viedään ikään kuin istuma-asentoon viejän reiden päälle.

 

tangovalssi                         ”Tangovalssi” tarkoittaa tangotekniikalla tanssittavaa valssimusiikkia, jota soitetaan säännöllisesti ”milongoissa” eli tangotanssiaisissa ja tanssitaan siis tangotekniikalla kuitenkin siten, että otetaan pääsääntöisesti askeleet suoraan musiikkiin yksi askel (hidas), kaksi askelta (nopea, nopea) tai yksi askel + painonvaihto (nopea, nopea) per tahti.

 

traspie                                Askelpari, jonka välissä ”lukko” (eli ensimmäinen askel viedään ”lukkoon”) ja painonvaihto, ja joka tehdään rytmityksellä: hidas (askel ”lukkoon”), nopea (painonvaihto) ja nopea (askel), ts. painonvaihto + askel ”tuplatempo”- rytmissä.

                                            Termiä käytetään myös ilman ”lukkoon” vientiä ”tuplatempo” - rytmiin tanssittavasta ”askel yhteen + painonvaihto”-askelparista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  sivu  6 /  6

 

volcada                               Tanssiparin suorittama kuvio tai liikesarja, jossa pari nojaa toisiinsa viejän oikean olkapään ja seuraajan vasemman olkapään toimiessa kontaktipintoina kuten suljetussa tanssiotteessa. ”Volcada”:ssa seuraaja on kuitenkin selkeästi pois omasta tasapainostaan ja viejäkin käyttää oman tasapainonsa sekä parin yhteisen tasapainon hallintaan seuraajan epätasapainoa. Viejän ja seuraajan jalkaterät ovat vielä kauempana toisistaan kuin suljetussa tanssiotteessa.

kts. abrazo, kts. colgada, kts. volcar

 

volcar                                 kaatua, keikahtaa kumoon

 

voleo                                   kts. boleo